İÇERİKLER

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı

 • İş Kanununda İSG

 • İSG Çalışmalarının Amacı

 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

 • Yasal Mevzuatlar

 • Riskler

 • Mesleki Risklerin Sınıflandırılması

 • İş Kazalarını Önlemek İçin Yapılması Gereken Önlemler

 • Kişisel Koruyucu Donanımlar

 • Tüm Çalışanlar İçin Genel Güvenlik Kuralları

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışma koşullarının ve üretim araçlarından kaynaklanan sağlığı ve güvenlik sorunlarının önlenmesi veya en aza indirilmesi amacıyla, işyerlerinde yapılan bilimsel, teknik ve tıbbi çalışmaların tümüne iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri diyebiliriz.

4857 Sayılı İş Kanunu

Madde 77 : İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları;

 • Çalışanları korumak

 • Üretimin güvenliğini sağlamak

 • İşletme güvenliğini sağlamak

için yapılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Amacı Nedir?

 • Kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkan tehlikelerden çalışanları korumak,

 • Zarar verici etkileri asgariye indirmek

 • Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halini hedefleyip yüksek nitelikte hayat sağlayıp dolayısıyla çalışanların mutlu olmalarını gerçekleştirmektir.

İŞ KAZALARI ve MESLEK HASTALIKLARI

KAZA NEDİR?

Önceden planlanmayan,bilinmeyen veya kontrol dışına çıkan,çevresine zarar verebilecek nitelikteki olaylara denir.

İŞ KAZASI NEDİR?

Planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda zarara, sakatlanmaya veya ölüme neden olan durumdur. İş güvenliği ile uğraşanlar kaza olmadan kaza ihtimallerini ortadan kaldırmaya, ya da alınacak önlemlerle, riskleri kabul edilebilir seviyeye çekmeye yönelik çalışmalar yapar.

İş kazasının yasal tanımı:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13.maddesine göre;

 • Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,

 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında

 • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda

 • Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda

 • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.


MESLEK HASTALIĞI NEDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14.maddesine göre;

Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Kazaların ; %78’i Emniyetsiz Çalışmalardan,

%20’si Emniyetsiz Durumlardan,

%2’si Doğal Olaylardan kaynaklanmaktadır.

Bu oranlardan da görülüyor ki, iş kazalarının %98’inin nedeni insanlardır.


RİSKLER

 1. İş Yeri Dışında Gelişen Riskler

 2. İş Yerinde Gelişen Riskler (Mesleki Riskler)


Mesleki Risklerin Sınıflandırılması;

 1. İşçilerin davranışlarından kaynaklanan riskler

 2. Fiziksel iş çevresinden kaynaklanan riskler

 3. İşin organize edilme biçiminden kaynaklanan riskler

 4. İşletme sisteminden kaynaklanan riskler


İşçilerin davranışlarından kaynaklanan riskler ;

 • İ şi basite indirgeme

 • Riski göze alma isteği

 • İhmal

 • Çalışma ortamı atmosferi

 • Kişisel sorunlar

 • İçki sigara alışkanlığı

 • Personel- amir ilişkisi

 • Kabiliyet meselesi

 • Tecrübe eksikliği

 • İş güvenliği prensiplerine uymama

 • Uygun olmayan giyim veya koruyucu malzeme kullanma


2. Fiziksel iş çevresinden kaynaklanan riskler ;

 1. Ortam şartları

 2. Çalışma sahası ve çevresi

 3. Teknik alt yapı3. İşin organize edilme biçiminden kaynaklanan riskler;

 1. Çalışma süreleri ve zamanı

 2. İşin akış hızı


4.İşletme sisteminden kaynaklanan riskler ;

 1. Politika eksikliği

 2. Planlama eksikliği

 3. Uygulama ve çalıştırma eksikliği

 4. Kontrol ve düzeltici faaliyet eksikliği

  Kazaların %50 ye yakını sabah vardiya değişimine yakın saatlerde oluyor.
  Sebebi; uykusuzluk, tedbirsizlik, işte acelecilik, işi zamanında yetiştirememe endişesi.
  Bana Bir şey Olmaz – Acelem Vardı – Görmedim – Kimse Dikkatli Ol Demedi – Kolayıma Geldi Tehlikeli Değildi

ÜLKEMİZDE….

HER 6 DAKİKADA BİR; BİR İŞ KAZASI MEYDANA GELİYOR

HER 2,5 SAATTE BİR; BİR İŞÇİ SAKAT KALIYOR

HER 6 SAATTE BİR; BİR İŞÇİ ÖLÜYOR!!!!!!


İŞ KAZALARINI ÖNLEMEK İÇİN

ÇALIŞANLAR TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ÖNLEMLER


Çalışanlar, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda;

a) Makine, cihaz, araç-gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını doğru şekilde kullanmakla,

b)Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve kullanımdan sonra muhafaza yerine uygun şekilde geri koymakla,

c) İşyerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını kurallara uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle,

d) İşyerinde, sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve ani bir tehlike gördüklerinde, işverene veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisine derhal haber vermekle,

e) İşyerinde, teftişe yetkili makam tarafından tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesinde, işverenle veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi ile sağlık ve güvenliğin korunması için işbirliği yapmakla,

f) Kendi görev alanında, çalışma çevresi ve şartlarının güvenli ve risklerden arınmış olmasının işveren tarafından sağlamasında, işveren veya iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi ile mevzuat uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmakla, yükümlüdürler.

GÜVENSİZ DAVRANIŞLARDAN BAZI ÖRNEKLER


KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR


İş esnasında personellerin kişisel koruyucuları kullanma zorunlulukları vardır. Bu koruyucular;

 • Maruz kalınan tehlikeye karşı yeterli korumayı sağlamalıdır.

 • Konforlu olmalıdır.

 • İş sırasında işçinin hareketlerini engellememelidir.

 • Dayanıklı olmalıdır.

 • Rahat temizlenmelidir.

 • Yeni bir sağlık ve güvenlik tehlikesi yaratmamalıdır.


BAŞ KORUYUCULARI

 • Baş koruyucusu,

 • Kulak koruyucusu,

 • Göz koruyucusu,

 • Yüz koruyucusu,

 • Solunum yolları koruyucuları


GÖVDE KORUYUCULARI

 • Dış gövde koruyucusu


Baş Koruyucuların Koruduğu Tehlikeler:


 • Fırlayan veya yukarıdan baş üzerine düşen maddeler, çok ağır yaralanmalar

 • Çalışırken başın sağa sola hareketi nedeniyle sert ve keskin kısımlara başın çarpması ile meydana gelebilecek kazalar

 • Uzun saçların ve statik elektrik tesiri ile dağınık şekildeki saçların makinenin dönen kısmına sarılması sonucu meydana gelen ölümcül kazalarKoruyucu Malzemeler;


 • Baret, Miğfer, Kask, Başlıklar, Saç Fileleri, Şapkalar ve kasketler.


Kulak Koruyucuların Koruduğu Tehlikeler:


 • Şiddetli ve yüksek gürültü sonunda işitme organlarında meydana gelebilecek hastalıklar

 • Kişi üzerinde yorgunluk, rahatsızlık ve bezginlik yaratabilecek gürültüler

 • Kişinin gürültü ile meydana gelebilecek yorgunluk sonucunda dikkatinin dağılması ile her an yapabileceği tehlikeli hareket sonunda oluşabilecek kazalar


Göz Koruyucuların Koruduğu Tehlikeler:


 • Uçucu parçaların yarattığı tehlikeler

 • Tozlar, rüzgar ve kıvılcımlar

 • Gazların ve sıvıların sıçramaları

 • Metal eriyik sıçramalar


Koruyucu malzemeler:


 • Gözlükler, Maskeler.


Yüz Koruyucuların Koruduğu Tehlikeler:


 • Uçucu parçaların yarattığı tehlikeler

 • Tozlar, rüzgar ve kıvılcımlar

 • Gazların ve sıvıların sıçramaları

 • Metal eriyik sıçramalar


Koruyucu malzemeler:


 • Siperler

 • Maskeler

Solunum Koruyucuların Koruduğu Tehlikeler:


 • Akciğer ve solunum yolları hastalıklarından,

 • Kimyasal maddelerin gaz veya sıvı olarak solunum ve sindirim yolundan yeterli miktarda vücuda girmesi ile çalışanda aşağıda örnek olarak belirtilen bir veya birkaç hastalık

 • Anemi, Böbrek Tıkanmaları, Felç, Dalgıç Hastalığı, Göz Tahrişleri, Şuur Kaybı, Kişilik Değişiklikleri, Merkezi Sinir Sisteminde Zehirlenme, Kan Zehirlenmesi, Deride Yanıklar, Diş ve Diş Etleri Çürümeleri, Görme Bozuklukları, Titreme, Deri Hastalıkları, Kanser, Ölüm.

Koruyucu malzemeler:


 • Solunum cihazları (Oksijen tüpleri)

 • Maskeler: Yarım yüz maskesi, Tam yüz maskesi.


TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN GENEL GÜVENLİK KURALLARI


1. Kendi güvenliğiniz ve birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın güvenliği için DAİMA dikkatli ve sorumlu hareket edin.

2. DAİMA işinize uygun ve güvenli araç-gereç kullanın.Koruyucu ve güvenlik amacıyla yapılmış araçları ASLA bozmayın, zarar vermeyin. İşe başlamadan önce kullandığınız araçları DAİMA kontrol edin. İşiniz bittiğinde kullandığınız araçları DAİMA güvenli ve düzenli olarak bırakın.

3. Güvenli kullanım konusunda eğitimini almadığınız araçları ve maddeleri ASLA kullanmayın. Araç ve maddeleri kullanmadan önce uyarılara dikkat edin. Şüphelendiğiniz durumlarda DAİMA yetkililere sorun.

4. DAİMA işinize uygun kişisel koruyucu malzeme kullanın

5. Çalıştığınız alanı DAİMA temiz ve tertipli tutun.

6. Malzemeleri DAİMA güvenli bir şekilde taşıyın, kaldırın, itin veya çekin.

7. Elektrikli araçlara DAİMA bakım yapın, topraklayın.Unutmayın elektrik öldürücüdür.

8. Fabrika içinde ve dışında DAİMA yavaş araç kullanın. ASLA hız sınırını aşmayın. Diğer araçlara ve yayalara DAİMA dikkat edin.

9. DAİMA güvenli olarak inin veya çıkın. Asla atlamayın.

10.Dikkat ve konsantrasyon isteyen işlerde çalışanları ASLA rahatsız etmeyin ve dikkatlerini dağıtmayın.

11. İşyerinde ASLA el şakası yapmayın.

12. İşyerine ASLA uykusuz ve içkili gelmeyin.

13. Sağlığınız için aldığınız geçici ve sürekli ilaçlar hakkında yetkililere DAİMA bilgi verin.

14. İşyerinde ASLA koşmayın. Kaygan zeminlere dikkat edin.

15. Kaza ihtimali olan durumları, şartları yetkililere DAİMA rapor edin.

16. Her türlü arızayı ve aksamayı DERHAL yetkilisine bildirin.

17. İşyerinden ve çalışma sahasından İZİNSİZ ayrılmayın.

18. Talimat ve uyarı levhalarının YERLERİNİ değiştirmeyin

19. Makine çalışırken ASLA bakım ve tamirat yapmayın.

20. Çalışır durumdaki makineyi durdurmadan ASLA yağlamayın.

21. Bakım için yerlerinden çıkarılan koruyucu parçaları yerlerine takmadan ASLA makineyi çalıştırmayın.

22. “Arızalı” ve “Tamirat Var” levhası asılı kısımlara ASLA dokunmayın.

23. Arızalı takım ve malzemeyi ASLA kullanmayın.

24. İşyerine çalışmayanların girmesi yasak olduğundan,işyerine misafir ve diğer şahısları ASLA kabul etmeyin.